ریل راهنمای آسانسورطراحی ریل راهنما

ریل راهنمای آسانسور

جدول انواع و پارامترها

ریل راهنمای آسانسور

طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit ara